Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Algemene Verkoopvoorwaarden (AV)

1. Geldigheidsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle evenementen en cursussen (hierna genoemd „Cursusevenementen”) van THOST Projektmanagement GmbH (hierna genoemd „THOST”). Ze gelden in dezelfde mate voor consumenten en ondernemers, tenzij anders overeengekomen.

2. Aanmelding en sluiting van de overeenkomst

De aanmelding voor een cursusevenement vindt online plaats via https://thost.de/experts-at-thost door het invullen en verzenden van het online aanmeldformulier of met gebruikmaking van het aanmeldformulier uit de cursusbrochure, via fax of via e-mail aan:
THOST Projektmanagement GmbH,
Villinger Straße 6
75179 Pforzheim
Fax: +49 7231 1560-90
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met de aanmelding accepteert de deelnemer deze Algemene Verkoopvoorwaarden als onderdeel van het contract.  

De overeenkomst voor de cursusdeelname komt tot stand met de ontvangst van de aanmeldbevestiging, die via e-mail aan het bij de aanmelding opgegeven adres wordt verzonden. In het geval van een overboeking wordt de aanmelder direct geïnformeerd. De overeenkomst voor de cursusdeelname komt in dit geval niet tot stand.  

Met ontvangst van de factuur moeten de cursuskosten inclusief de wettelijke omzetbelasting zonder aftrek op één van de in de factuur genoemde rekeningen worden overgemaakt.  

3. Omvang van de diensten

Het soort en de omvang van de cursus is af te leiden uit de omschrijving van het betreffende cursusevenement in de cursusbrochure en/of uit de cursusomschrijving op de internetpagina https://thost.de/news/experts-at-thost . Geringe afwijkingen van de inhoud blijven voorbehouden.  

4. Terugtreding door de deelnemer, vervangende deelnemers

De deelnemer kan te allen tijde vóór het begin van het evenement van de overeenkomst voor de cursusdeelname terugtreden. Terugtreding is tot 4 weken vóór begin van het evenement gratis mogelijk, een eventueel voldane cursusprijs wordt vergoed. Bij een latere terugtreding wordt de cursusprijs volledig aangerekend; dit geldt ook bij niet-verschijnen of wanneer de deelname vroegtijdig wordt beëindigd. De verklaring van terugtreding moet in tekstvorm naar het onder punt 2 genoemde adres worden verzonden. Doorslaggevend voor de naleving van de termijn is de ontvangst van de verklaring van terugtreding door THOST.  

Een overdracht van het deelnamerecht aan een vervangende deelnemer is te allen tijde mogelijk door hieromtrent een toelichting bij THOST in te dienen.  

5. Afzegging van evenementen door THOST

THOST behoudt zich het recht voor een evenement bij overmacht of om organisatorische redenen af te zeggen. THOST zal de deelnemer hierover onverwijld informeren. Reeds betaalde cursuskosten worden in een dergelijk geval volledig vergoed. Verdere claims van de deelnemer, met name claims voor schadevergoeding als gevolg van reeds geboekte transportmiddelen en overnachtingsmogelijkheden bestaan uitsluitend naar de maat van onder punt 6 genoemde regelingen.  

6. Aansprakelijkheid

THOST is binnen het kader van de wettelijke voorschriften uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding naar de maat van onderstaande bepalingen.

THOST is aansprakelijk voor schade uit letsel van leven, lichaam of gezondheid alsmede voor schade die berust op opzet of grove nalatigheid van de organisator of zijn vertegenwoordigers.

THOST is beperkt aansprakelijk voor vergoeding van voorspelbare, typisch optredende schade als deze schade berust op licht nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting door de contractuele partij of één van diens vertegenwoordigers. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de naleving de correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en waarbij de contractuele partner regelmatig op de naleving ervan mag vertrouwen.

Overige schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten. De voorschriften van de productaansprakelijkheidswet blijven onverlet.

THOST is niet aansprakelijk voor de inhoud van lezingen of begeleidende werkdocumenten binnen de cursus.

De beperkingen van voornoemde bepalingen gelden ook ten gunste van wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders van THOST, wanneer claims direct aan hen worden gericht.  

7. Privacybeleid

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en door THOST uitsluitend in het kader van de afhandeling van evenement en contract verwerkt. Een overdracht aan derden is uitgesloten.    

8. Auteursrecht

Het begeleidende materiaal van de evenementen is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van THOST worden verveelvoudigd of verspreid.  

9. Geschillenbeslechting / Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting, dat u op het internet op ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. Wij zijn niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumenten en nemen geen deel aan een dergelijke procedure.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten  

Herroepingsrecht  

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (THOST Projektmanagement GmbH, Villinger Straße 6, 75179 Pforzheim, telefoon: +49 7231 1560-0, fax: +49 7231 1560-90, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een via de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het meegeleverde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.  

Voor het waarborgen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving over uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.  

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, zonder verzuim en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag waarop de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen.  

Indien u verzocht heeft de diensten aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding met de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.    

Voorbeeld herroepingsformulier

Als u de overeenkomst volgens de bovenstaande informatie over het herroepingsrecht wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en retourneren. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.  

THOST Projektmanagement GmbH
Villinger Straße 6
75179 Pforzheim

Fax: +49 7231 1560-90
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de volgende dienst:  ………………………………………….

Besteld op  …………………………………………. 
Naam van de/(*) consument(en)    ………………………………………….
Adres van de/(*) consument(en)       ………………………………………….
Datum   ………………………………………….

………………………………………….

Handtekening van de/consument(en) (alleen bij een schriftelijke mededeling)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.