Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Privacybeleid website


Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn voor ons vanzelfsprekend. Hieronder informeren wij u daarom over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke instantie

THOST Project Management GmbH
Villinger Str. 6
75179 Pforzheim

Telefoon: +49 7231 1560-0
Fax: +49 7231 1560-90

E-mail: info@thost.de

Functionaris voor gegevensbescherming

DPO Externe functionaris voor gegevensbescherming Stuttgart
Fabian Henkel
Kant Street 14
71277 Rutesheim

Telefoon +49 7152 564773
fax +49 7152 564771

E-mail info@externer-datenschutzbeauftragter-stuttgart.de

 

I. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten.

De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1, onder c, DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. Een dergelijk rechtmatig belang ligt bijvoorbeeld in het onderhoud van onze IT-infrastructuur, de marketing van onze eigen diensten en de wettelijk verplichte documentatie van zakelijke contacten.

3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens zullen ook worden afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

II. gebruik van cookies

Wij maken geen persoonlijke gebruikersprofielen aan. In verband met het opvragen van de door u gevraagde informatie worden de gegevens alleen in geanonimiseerde vorm op onze servers opgeslagen voor het verlenen van onze diensten of voor evaluatiedoeleinden. Er wordt algemene informatie geregistreerd, bijv. wanneer welke inhoud van ons aanbod wordt opgeroepen of welke pagina's het meest worden bezocht.

Voor deze doeleinden gebruiken wij zogenaamde "cookies" (kleine tekstbestanden met configuratie-informatie). De gebruikte cookies dienen met name om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze websites te bepalen. Zo leren wij welk deel van onze websites en welke andere websites onze gebruikers hebben bezocht. Uit deze gebruiksgegevens kunnen echter geen conclusies over de gebruiker worden getrokken. Al deze geanonimiseerde gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met uw persoonsgegevens en worden onmiddellijk na afloop van de statistische evaluatie gewist.

De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat cookies worden opgeslagen. Gebruikers die geen cookies accepteren, hebben mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze websites.

III. inschrijvingen voor evenementen, enquêtes 

1. registratie voor evenementen

Op onze website kunt u zich inschrijven voor evenementen of seminars. De informatie die u verstrekt in het invoermasker (verplichte informatie is: Naam, bedrijf, bedrijfstak, functie, adres, e-mailadres) worden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Bovendien worden het IP-adres van de bellende computer en de datum en het tijdstip van registratie verzameld.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van het evenement en het contract, tenzij u toestemming geeft voor verder gebruik. In het registratieformulier heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u in de toekomst over verdere THOST-evenementen geïnformeerd wilt worden (nieuwsbrief voor evenementen). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de afmeldlink in de nieuwsbrief van het evenement.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief van het evenement actief is.

2. enquêtes

Met name bij de follow-up van evenementen kunnen wij u om feedback vragen in de vorm van een enquête.

Voor het uitvoeren van de enquêtes gebruiken wij enquêtetools van aanbieders die uw persoonsgegevens namens ons verwerken (verwerkers).

Bij de selectie van onze verwerkers zorgen wij ervoor dat zij uw gegevens binnen de EU/EER verwerken. Als uw gegevens bij wijze van uitzondering in een derde land worden verwerkt, zorgen wij er vóór de gegevensoverdracht voor dat de Europese Commissie voor het ontvangende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld; dat met de ontvanger zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen zijn overeengekomen of dat er anderszins wettelijke toestemming bestaat.

Wij hebben geen invloed op de overdracht van gegevens naar een derde land.

De enquêteresultaten worden ons in gepseudonimiseerde vorm toegestuurd, zodat het niet mogelijk is conclusies over personen te trekken. Een toewijzing aan uw persoon kan alleen plaatsvinden als u persoonlijke informatie (bijv. naam, e-mailadres) verstrekt in het kader van de enquête. Wij gebruiken deze gegevens ook om u zo nodig enquêteresultaten te bezorgen.

Wij geven geen andere gegevens door en zijn dat ook niet van plan.

Uiteraard is deelname aan onze enquêtes vrijwillig. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, moet u afzien van deelname.

IV. Hyperlinks naar externe websites

Onze website bevat zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Wanneer u deze hyperlinks activeert, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de andere aanbieder. U herkent dit onder andere aan de verandering van URL. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens op websites van derden, aangezien wij er geen invloed op hebben of deze bedrijven de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Informeer u direct over de omgang met uw persoonsgegevens door deze bedrijven op hun websites.

V. Social Media Plugins

1. google maps

In het belang van de gebruiksvriendelijkheid en om het vinden van onze locaties te vergemakkelijken, maakt onze website via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wij hebben geen invloed op de gegevensoverdracht naar de servers van Google LLC in de VS. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy.

2. YouTube

In het belang van de gebruiksvriendelijkheid en de verbetering van de kwaliteit van onze aanwezigheid op internet, is YouTube in onze website geïntegreerd. De provider is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wij sluiten onze YouTube-video's in met de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Volgens YouTube worden uw gegevens alleen naar de servers van YouTube LLC verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start. 

Wij hebben geen invloed op de gegevensoverdracht die dan plaatsvindt. Meer informatie over de gegevensverwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van Google, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy.

VI. Contact opnemen per e-mail, fax of telefoon

U kunt contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres, faxnummer of telefoonnummer. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die op deze manier worden doorgegeven om uw contact te verwerken.

Uw gegevens worden intern doorgegeven en, indien nodig, aan onze verantwoordelijke vakafdeling en, voor uitsluitend technische verwerking, aan onze IT-afdeling.

Door ons gebruikte dienstverleners, bijvoorbeeld voor het verlenen van IT-diensten, kunnen ook ontvangers zijn van uw persoonsgegevens in het kader van de opgedragen verwerking overeenkomstig art. 28 EU-DSGVO.

De overdracht van uw gegevens naar een derde land buiten de EU/EER vindt plaats voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van uw contact met onze dochterondernemingen die in een dergelijk derde land zijn gevestigd of met verwerkers die door ons in een dergelijk derde land worden gebruikt. Voordat wij gegevens aan een dergelijk derde land doorgeven, zorgen wij ervoor dat de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming voor het ontvangende land heeft vastgesteld, dat met de ontvanger zogeheten EU-standaardcontractbepalingen zijn overeengekomen of dat er anderszins wettelijke toestemming is.

Er vindt geen andere gegevensoverdracht plaats en deze is ook niet gepland.

VII. rechten van de betrokkenen

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 EU-DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR op grond van artikel 14, lid 2, onder c) juncto artikel 21 EU GDPR.

Overeenkomstig artikel 77 EU GDPR heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons bedrijf is:

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Postfach 102932, 70025 Stuttgart.

U hebt ook het recht om eventuele verklaringen van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

VIII. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Voor bepaalde functies van onze website kan het echter nodig zijn dat u persoonlijke gegevens invoert of verstrekt. Indien u in deze gevallen besluit geen persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat bepaalde functies of diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet voor u beschikbaar zijn.

IX. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.